جستجوی دوره بر اساس :

لیست دوره ها

زمان های کنسل شده دوره : A1

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : A1

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
شنبه 17:00 18:30
پنج شنبه 17:00 18:30

خروج

A1

گروه : A

دپارتمان : TOP NOTCH

جنسیت : مختلط

نوع دوره : گروهی

تعداد جلسات : 12

تاریخ شروع دوره : 1399/11/25

تاریخ پایان دوره : 1400/01/21

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام

زمان های کنسل شده دوره : A1-مرکز طبی

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : A1-مرکز طبی

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
دوشنبه 20:00 21:30

خروج

A1-مرکز طبی

گروه : A

دپارتمان : TOP NOTCH

جنسیت : مختلط

نوع دوره : گروهی

تعداد جلسات : 10

تاریخ شروع دوره : 1399/11/27

تاریخ پایان دوره : 1400/02/13

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام

زمان های کنسل شده دوره : A2

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : A2

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
یک شنبه 15:30 17:00
پنج شنبه 15:30 17:00

خروج

A2

گروه : A

دپارتمان : TOP NOTCH

جنسیت : مختلط

نوع دوره : گروهی

تعداد جلسات : 20

تاریخ شروع دوره : 1400/01/26

تاریخ پایان دوره : 1400/03/30

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام

زمان های کنسل شده دوره : B 1-1 A

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : B 1-1 A

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
سه شنبه 17:00 18:30
پنج شنبه 15:00 16:30

خروج

B 1-1 A

گروه : B1-1

دپارتمان : آلمانی

جنسیت :

نوع دوره : گروهی

تعداد جلسات : 12

تاریخ شروع دوره : 1400/01/24

تاریخ پایان دوره : 1400/02/30

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام

زمان های کنسل شده دوره : B1-2

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : B1-2

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
شنبه 20:30 22:00

خروج

B1-2

گروه : B1-2

دپارتمان : آلمانی

جنسیت : مختلط

نوع دوره : گروهی

تعداد جلسات : 12

تاریخ شروع دوره : 1399/07/19

تاریخ پایان دوره : 1399/10/06

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام

زمان های کنسل شده دوره : E1

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : E1

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
پنج شنبه 21:00 22:30
جمعه 21:00 22:30

خروج

E1

گروه : E

دپارتمان : TOP NOTCH

جنسیت : مختلط

نوع دوره : گروهی

تعداد جلسات : 10

تاریخ شروع دوره : 1400/02/10

تاریخ پایان دوره : 1400/03/13

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام

زمان های کنسل شده دوره : F1-A

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : F1-A

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
شنبه 17:00 18:00
دوشنبه 17:00 18:00

خروج

F1-A

گروه : Family-F1

دپارتمان : نوجوانان

جنسیت : مختلط

نوع دوره : گروهی

تعداد جلسات : 11

تاریخ شروع دوره : 1400/02/04

تاریخ پایان دوره : 1400/03/08

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام

زمان های کنسل شده دوره : Family 2-B

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : Family 2-B

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
دوشنبه 14:00 15:00
پنج شنبه 14:00 15:00

خروج

Family 2-B

گروه : Family F2_2

دپارتمان : نوجوانان

جنسیت : مختلط

نوع دوره : گروهی

تعداد جلسات : 12

تاریخ شروع دوره : 1399/12/18

تاریخ پایان دوره : 1400/02/13

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام

زمان های کنسل شده دوره : FIRST F 3

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : FIRST F 3

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
شنبه 18:30 20:00
چهارشنبه 18:30 20:00

خروج

FIRST F 3

گروه : First F 3-1

دپارتمان : کودکان

جنسیت : مختلط

نوع دوره : گروهی

تعداد جلسات : 12

تاریخ شروع دوره : 1400/01/18

تاریخ پایان دوره : 1400/02/25

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام

زمان های کنسل شده دوره : First F 3

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : First F 3

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
شنبه 11:00 12:00
دوشنبه 11:00 12:00

خروج

First F 3

گروه : First F 3-1

دپارتمان : کودکان

جنسیت : مختلط

نوع دوره : گروهی

تعداد جلسات : 10

تاریخ شروع دوره : 1400/02/25

تاریخ پایان دوره : 1400/03/24

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام

زمان های کنسل شده دوره : Hallo 3

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : Hallo 3

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
یک شنبه 17:00 18:00
پنج شنبه 17:00 18:00

خروج

Hallo 3

گروه : G_Kinder

دپارتمان : آلمانی

جنسیت :

نوع دوره : گروهی

تعداد جلسات : 10

تاریخ شروع دوره : 1400/02/16

تاریخ پایان دوره : 1400/03/16

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام

زمان های کنسل شده دوره : I4

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : I4

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
شنبه 15:30 17:00
چهارشنبه 15:30 17:00

خروج

I4

گروه : I

دپارتمان : TOP NOTCH

جنسیت : مختلط

نوع دوره : گروهی

تعداد جلسات : 13

تاریخ شروع دوره : 1400/01/21

تاریخ پایان دوره : 1400/03/01

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام