جستجوی دوره بر اساس :

لیست دوره ها

زمان های کنسل شده دوره : A1-2

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : A1-2

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

A1-2

گروه : A1-2

دپارتمان : آلمانی

جنسیت : مختلط

نوع دوره : گروهی

تعداد جلسات : 0

تاریخ شروع دوره : 1399/03/01

تاریخ پایان دوره : 1399/04/12

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام

زمان های کنسل شده دوره : B 1-1

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : B 1-1

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

B 1-1

گروه : B1-1

دپارتمان : آلمانی

جنسیت : مختلط

نوع دوره : گروهی

تعداد جلسات : 0

تاریخ شروع دوره : 1399/03/01

تاریخ پایان دوره : 1399/04/12

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام

زمان های کنسل شده دوره : B3

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : B3

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
یک شنبه 15:30 17:00
سه شنبه 15:30 17:00

خروج

B3

گروه : B

دپارتمان : TOP NOTCH

جنسیت : مختلط

نوع دوره : گروهی

تعداد جلسات : 13

تاریخ شروع دوره : 1398/11/01

تاریخ پایان دوره : 1398/12/20

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام

زمان های کنسل شده دوره : E2

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : E2

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
یک شنبه 18:30 20:00
سه شنبه 18:30 20:00

خروج

E2

گروه : E

دپارتمان : TOP NOTCH

جنسیت : مختلط

نوع دوره : گروهی

تعداد جلسات : 13

تاریخ شروع دوره : 1398/09/03

تاریخ پایان دوره : 1398/10/15

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام

زمان های کنسل شده دوره : E3

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : E3

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
یک شنبه 15:30 17:00
سه شنبه 15:30 17:00

خروج

E3

گروه : E

دپارتمان : TOP NOTCH

جنسیت : مختلط

نوع دوره : گروهی

تعداد جلسات : 13

تاریخ شروع دوره : 1398/11/06

تاریخ پایان دوره : 1398/12/25

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام

زمان های کنسل شده دوره : E4

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : E4

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
شنبه 18:30 20:00
چهارشنبه 18:30 20:00

خروج

E4

گروه : E

دپارتمان : TOP NOTCH

جنسیت : مختلط

نوع دوره : گروهی

تعداد جلسات : 13

تاریخ شروع دوره : 1398/09/23

تاریخ پایان دوره : 1398/11/05

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام

زمان های کنسل شده دوره : Family F 2-3

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : Family F 2-3

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
شنبه 17:00 18:30
چهارشنبه 17:00 18:30

خروج

Family F 2-3

گروه : Family F 2_3

دپارتمان : نوجوانان

جنسیت : مختلط

نوع دوره : گروهی

تعداد جلسات : 13

تاریخ شروع دوره : 1398/11/05

تاریخ پایان دوره : 1398/12/21

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام

زمان های کنسل شده دوره : Family F 2--3

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : Family F 2--3

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
دوشنبه 15:30 17:00
چهارشنبه 15:30 17:00

خروج

Family F 2--3

گروه : Family F 2_3

دپارتمان : نوجوانان

جنسیت : مختلط

نوع دوره : گروهی

تعداد جلسات : 13

تاریخ شروع دوره : 1398/11/07

تاریخ پایان دوره : 1398/12/21

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام

زمان های کنسل شده دوره : First f 2

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : First f 2

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
یک شنبه 17:00 18:30
سه شنبه 17:00 18:30

خروج

First f 2

گروه : Firsr F 1_1

دپارتمان : کودکان

جنسیت : مختلط

نوع دوره : گروهی

تعداد جلسات : 12

تاریخ شروع دوره : 1398/11/01

تاریخ پایان دوره : 1398/12/13

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام

زمان های کنسل شده دوره : G-KIDS

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : G-KIDS

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
چهارشنبه 16:30 18:00

خروج

G-KIDS

گروه : G_Kinder

دپارتمان : آلمانی

جنسیت : مختلط

نوع دوره : گروهی

تعداد جلسات : 12

تاریخ شروع دوره : 1398/09/06

تاریخ پایان دوره : 1398/11/30

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام

زمان های کنسل شده دوره : I4

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : I4

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
یک شنبه 14:00 15:30
سه شنبه 14:00 15:30

خروج

I4

گروه : I

دپارتمان : TOP NOTCH

جنسیت : مختلط

نوع دوره : گروهی

تعداد جلسات : 13

تاریخ شروع دوره : 1398/09/24

تاریخ پایان دوره : 1398/11/06

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام

زمان های کنسل شده دوره : IELTS

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : IELTS

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
یک شنبه 18:30 20:00
سه شنبه 18:30 20:00

خروج

IELTS

گروه : IELTS

دپارتمان : آیلتس

جنسیت : مختلط

نوع دوره : گروهی

تعداد جلسات : 24

تاریخ شروع دوره : 1398/08/14

تاریخ پایان دوره : 1398/11/06

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام