جستجوی دوره بر اساس :

لیست دوره ها

زمان های کنسل شده دوره : 3-1

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : 3-1

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
شنبه 18:30 20:00
چهارشنبه 18:30 20:00

خروج

3-1

گروه : First F 3-1

دپارتمان : کودکان

جنسیت : مختلط

نوع دوره : گروهی

تعداد جلسات : 12

تاریخ شروع دوره : 1399/09/26

تاریخ پایان دوره : 1399/11/04

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام

زمان های کنسل شده دوره : A2-2

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : A2-2

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
یک شنبه 15:00 16:30
سه شنبه 13:00 14:30

خروج

A2-2

گروه : A2-2

دپارتمان : آلمانی

جنسیت : مختلط

نوع دوره : گروهی

تعداد جلسات : 12

تاریخ شروع دوره : 1399/08/18

تاریخ پایان دوره : 1399/09/25

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام

زمان های کنسل شده دوره : B1-2

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : B1-2

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
شنبه 20:30 22:00

خروج

B1-2

گروه : B1-2

دپارتمان : آلمانی

جنسیت : مختلط

نوع دوره : گروهی

تعداد جلسات : 12

تاریخ شروع دوره : 1399/07/19

تاریخ پایان دوره : 1399/10/06

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام

زمان های کنسل شده دوره : G-Kinder

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : G-Kinder

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
یک شنبه 17:00 18:00
پنج شنبه 17:00 18:00

خروج

G-Kinder

گروه : G_Kinder

دپارتمان : آلمانی

جنسیت : مختلط

نوع دوره : گروهی

تعداد جلسات : 12

تاریخ شروع دوره : 1399/09/23

تاریخ پایان دوره : 1399/11/02

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام

زمان های کنسل شده دوره : T2T 2

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : T2T 2

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
یک شنبه 18:30 20:00
سه شنبه 18:30 20:00

خروج

T2T 2

گروه : TT2

دپارتمان : نوجوانان

جنسیت : مختلط

نوع دوره : گروهی

تعداد جلسات : 12

تاریخ شروع دوره : 1399/10/02

تاریخ پایان دوره : 1399/11/12

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام