جستجوی دوره بر اساس :

لیست دوره ها

زمان های کنسل شده دوره : B1

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : B1

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
یک شنبه 10:00 11:30
چهارشنبه 10:00 11:30

خروج

B1

گروه : B

دپارتمان : TOP NOTCH

جنسیت : مختلط

نوع دوره : گروهی

تعداد جلسات : 12

تاریخ شروع دوره : 1398/08/12

تاریخ پایان دوره : 1398/09/27

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام

زمان های کنسل شده دوره : B2

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : B2

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
یک شنبه 15:30 17:00
سه شنبه 15:30 17:00

خروج

B2

گروه : B

دپارتمان : TOP NOTCH

جنسیت : مختلط

نوع دوره : گروهی

تعداد جلسات : 13

تاریخ شروع دوره : 1398/09/10

تاریخ پایان دوره : 1398/10/22

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام

زمان های کنسل شده دوره : E2

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : E2

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
یک شنبه 15:30 17:00
سه شنبه 15:30 17:00

خروج

E2

گروه : E

دپارتمان : TOP NOTCH

جنسیت : مختلط

نوع دوره : گروهی

تعداد جلسات : 13

تاریخ شروع دوره : 1398/09/05

تاریخ پایان دوره : 1398/10/17

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام

زمان های کنسل شده دوره : E2

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : E2

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
یک شنبه 18:30 20:00
سه شنبه 18:30 20:00

خروج

E2

گروه : E

دپارتمان : TOP NOTCH

جنسیت : مختلط

نوع دوره : گروهی

تعداد جلسات : 13

تاریخ شروع دوره : 1398/09/03

تاریخ پایان دوره : 1398/10/15

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام

زمان های کنسل شده دوره : E3

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : E3

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
شنبه 18:30 20:00
چهارشنبه 18:30 20:00

خروج

E3

گروه : E

دپارتمان : TOP NOTCH

جنسیت : مختلط

نوع دوره : گروهی

تعداد جلسات : 13

تاریخ شروع دوره : 1398/07/29

تاریخ پایان دوره : 1398/09/16

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام

زمان های کنسل شده دوره : E3

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : E3

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
یک شنبه 17:30 19:00
سه شنبه 17:30 19:00

خروج

E3

گروه : E

دپارتمان : TOP NOTCH

جنسیت : مختلط

نوع دوره : گروهی

تعداد جلسات : 13

تاریخ شروع دوره : 1398/09/10

تاریخ پایان دوره : 1398/10/22

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام

زمان های کنسل شده دوره : Family F 1-3

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : Family F 1-3

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
پنج شنبه 12:00 15:00

خروج

Family F 1-3

گروه : Family F1-3

دپارتمان : نوجوانان

جنسیت : مختلط

نوع دوره : گروهی

تعداد جلسات : 7

تاریخ شروع دوره : 1398/09/14

تاریخ پایان دوره : 1398/10/26

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام

زمان های کنسل شده دوره : Family F 2-2

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : Family F 2-2

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
شنبه 17:00 18:30
چهارشنبه 17:00 18:30

خروج

Family F 2-2

گروه : Family F2_2

دپارتمان : نوجوانان

جنسیت : مختلط

نوع دوره : گروهی

تعداد جلسات : 13

تاریخ شروع دوره : 1398/09/16

تاریخ پایان دوره : 1398/10/28

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام

زمان های کنسل شده دوره : Family F 2-2

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : Family F 2-2

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
یک شنبه 17:00 18:30
سه شنبه 17:00 18:30

خروج

Family F 2-2

گروه : Family F2_2

دپارتمان : نوجوانان

جنسیت : مختلط

نوع دوره : گروهی

تعداد جلسات : 13

تاریخ شروع دوره : 1398/09/10

تاریخ پایان دوره : 1398/10/22

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام

زمان های کنسل شده دوره : Family F2-2

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : Family F2-2

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
یک شنبه 15:00 16:30
پنج شنبه 12:30 14:00

خروج

Family F2-2

گروه : Family F2_2

دپارتمان : نوجوانان

جنسیت : مختلط

نوع دوره : گروهی

تعداد جلسات : 13

تاریخ شروع دوره : 1398/07/21

تاریخ پایان دوره : 1398/09/07

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام

زمان های کنسل شده دوره : Family F2-3

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : Family F2-3

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
شنبه 15:30 17:00
سه شنبه 15:30 17:00

خروج

Family F2-3

گروه : Family F 2_3

دپارتمان : نوجوانان

جنسیت : مختلط

نوع دوره : گروهی

تعداد جلسات : 14

تاریخ شروع دوره : 1398/08/01

تاریخ پایان دوره : 1398/09/16

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام

زمان های کنسل شده دوره : First F 2

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : First F 2

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
شنبه 18:30 20:00
چهارشنبه 18:30 20:00

خروج

First F 2

گروه : First F 2_1

دپارتمان : کودکان

جنسیت : مختلط

نوع دوره : گروهی

تعداد جلسات : 12

تاریخ شروع دوره : 1398/07/24

تاریخ پایان دوره : 1398/09/09

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام