آخرین رویدادها

1397/04/25
برگزاری دوره جدید مکالمات و مکاتبات بیمارستانی

برگزاری دوره جدید مکالمات و مکاتبات بیمارستانی در دانشکده پرستاری دانشگاه تهران ...1398/02/19
دعوت به همکاری از مدرسین زبان

دعوت به همکاری : تاک سبز از مدرسین مجرب انگلیسی (مکالمه، IELTS, TOEFL)، فرانس ...دپارتمان های آموزشی

مکالمه
بیشتر...